Divisioni Decoral
Il Gruppo Decoral
Verniciatura
Decorazione
Anodizzazione
Lamiere
Polveri
Know-How

Loading...

All the Finishes you want.

ผลลัพท์: สิ่งเหล่านี้คือข้อมูลอ้างอิงล่าสุด
DS 747+5015/05
หมวดหมู่: ชิ้นงานที่ตกแต่งลงลายแล้ว
ผงสีฝุ่น: DS 747
ฟิลม์ตกแต่งลงลาย: 5015/05
สี: สีเขียว
ลวดลาย: ลายทราเวอร์ทีน
ลักษณะพื้นผิว: ผิวขรุขระ ด้าน
การตกแต่งลงลาย: ใช้งานภายนอก
See details
DS 706+2602/08
หมวดหมู่: ชิ้นงานที่ตกแต่งลงลายแล้ว
ผงสีฝุ่น: DS 706
ฟิลม์ตกแต่งลงลาย: 2602/08
สี: สีแดง
ลวดลาย: ไม้สัก
ลักษณะพื้นผิว: ผิวขรุขระ ด้าน
การตกแต่งลงลาย: ใช้งานภายนอก
See details
DS 706+2602/01
หมวดหมู่: ชิ้นงานที่ตกแต่งลงลายแล้ว
ผงสีฝุ่น: DS 706
ฟิลม์ตกแต่งลงลาย: 2602/01
สี: สีแดง
ลวดลาย: ไม้สัก
ลักษณะพื้นผิว: ผิวขรุขระ ด้าน
การตกแต่งลงลาย: ใช้งานภายนอก
See details
DS 772+2602/01
หมวดหมู่: ชิ้นงานที่ตกแต่งลงลายแล้ว
ผงสีฝุ่น: DS 772
ฟิลม์ตกแต่งลงลาย: 2602/01
สี: สีน้ำตาลอ่อน
ลวดลาย: ไม้สัก
ลักษณะพื้นผิว: ผิวขรุขระ ด้าน
การตกแต่งลงลาย: ใช้งานภายนอก
See details
DS 742+2602/01
หมวดหมู่: ชิ้นงานที่ตกแต่งลงลายแล้ว
ผงสีฝุ่น: DS 742
ฟิลม์ตกแต่งลงลาย: 2602/01
สี: สีส้ม
ลวดลาย: ไม้สัก
ลักษณะพื้นผิว: ผิวขรุขระ ด้าน
การตกแต่งลงลาย: ใช้งานภายนอก
See details
DS 706+2533/09
หมวดหมู่: ชิ้นงานที่ตกแต่งลงลายแล้ว
ผงสีฝุ่น: DS 706
ฟิลม์ตกแต่งลงลาย: 2533/09
สี: สีแดง
ลวดลาย: ไม้เดอมาสท์
ลักษณะพื้นผิว: ผิวขรุขระ ด้าน
การตกแต่งลงลาย: ใช้งานภายนอก
See details
DS 742+2531/02
หมวดหมู่: ชิ้นงานที่ตกแต่งลงลายแล้ว
ผงสีฝุ่น: DS 742
ฟิลม์ตกแต่งลงลาย: 2531/02
สี: สีส้ม
ลวดลาย: ไม้เดอมาสท์
ลักษณะพื้นผิว: ผิวขรุขระ ด้าน
การตกแต่งลงลาย: ใช้งานภายนอก
See details
DS 721+2518/04
หมวดหมู่: ชิ้นงานที่ตกแต่งลงลายแล้ว
ผงสีฝุ่น: DS 721
ฟิลม์ตกแต่งลงลาย: 2518/04
สี: สีน้ำตาลอ่อน
ลวดลาย: ไม้เดอมาสท์
ลักษณะพื้นผิว: ผิวขรุขระ ด้าน
การตกแต่งลงลาย: ใช้งานภายนอก
See details
DS 747+2513/11
หมวดหมู่: ชิ้นงานที่ตกแต่งลงลายแล้ว
ผงสีฝุ่น: DS 747
ฟิลม์ตกแต่งลงลาย: 2513/11
สี: สีเขียว
ลวดลาย: ไม้เดอมาสท์
ลักษณะพื้นผิว: ผิวขรุขระ ด้าน
การตกแต่งลงลาย: ใช้งานภายนอก
See details
DS 747+2507/07
หมวดหมู่: ชิ้นงานที่ตกแต่งลงลายแล้ว
ผงสีฝุ่น: DS 747
ฟิลม์ตกแต่งลงลาย: 2507/07
สี: สีเขียว
ลวดลาย: ไม้เดอมาสท์
ลักษณะพื้นผิว: ผิวขรุขระ ด้าน
การตกแต่งลงลาย: ใช้งานภายนอก
See details
DS 747+2503/04
หมวดหมู่: ชิ้นงานที่ตกแต่งลงลายแล้ว
ผงสีฝุ่น: DS 747
ฟิลม์ตกแต่งลงลาย: 2503/04
สี: สีเขียว
ลวดลาย: ไม้เดอมาสท์
ลักษณะพื้นผิว: ผิวขรุขระ ด้าน
การตกแต่งลงลาย: ใช้งานภายนอก
See details
DS 772+2503/03
หมวดหมู่: ชิ้นงานที่ตกแต่งลงลายแล้ว
ผงสีฝุ่น: DS 772
ฟิลม์ตกแต่งลงลาย: 2503/03
สี: สีน้ำตาลเข้ม
ลวดลาย: ไม้เดอมาสท์
ลักษณะพื้นผิว: ผิวขรุขระ ด้าน
การตกแต่งลงลาย: ใช้งานภายนอก
See details